آموزشی

ارزشیابی کیفی توصیفی

موضوع : ارزشیابی توصیفی

به عنوان معلم باید عمیقاً باور داشته باشیم که هر دانش آموز قابلیت رشد و یادگیری را دارد به شرط آنکه ابزارهای سنتی ارزشیابی را که بدون توجه به تفاوتهای فردی ، فقط به دنبال نقطه ضعف هاست رها کنیم و ابزاری بسازیم که توانایی ها را شناسایی کند و به دانش آموز اعتماد به نفس بخشد و زمینه را به گونه ای مهیا کنیم که نمره گرایی از بین برود و معلم و دانش آموز و اولیاء همه به دنبال کیفیت کار باشند نه کمیت . کثرت مقالات و کتبی  که اخیراَ به پیشرفت ارزشیابی تحصیلی اختصاص یافته و در آنها کوشش شده است تا ضرورت و شایستگی ارزشیابی رد شود یا اثر بخشی آن بهبود یابد خود مؤید این واقعیت است که ارزشیابی های کیفی تا چه اندازه مورد توجه و سؤال می باشند . اصطلاح ارزشیابی در معنای بسیار وسیع خود عبارت از عملی است که به وسیله آن درباره واقعه ای ، یا یک فرد یا شئ با توجه به معیاری قضاوت می شود .از طرف دیگر موضوع قضاوت و معیار ارزشیابی هر چه باشد در نفس عمل تغییری ایجاد نمی شود ، بنابراین عمل ارزشیابی حوزه بسیار گسترده ای دارد که غیر از بارزده های تحصیلی چندین نمونه دیگر می توان برای آن ذکر نمود . در واقع امتحان نوعی قضاوت است که طبق اصول معینی انجام می شود و وسیله ای برای توصیف تغییر رفتار دانش آموز در جهت اهداف آموزش و پرورش و کمک به بهبود یادگیری است .ارزشیابی یکی از ارکان هر برنامه درسی است همان طور که در ابتدای هر درس با انجام ارزشیابی تشخیص میزان دانش و توانایی فراگیران سنجیده می شود . پس از هر درس و در پایان درس نیز آموخته های دانش آموزان ارزشیابی می گردد .معمولاً ارزشیابی هم میزان پیشرفت فراگیران و هم میزان توفیق آموزگاران را می سنجد و نقاط قوت و ضعف برنامه آموزشی را نشان می دهد .ضمناً آموخته های فراگیران در سه حیطه ی دانش – مهارت علمی – نگرش مورد ارزش و سنجش قرار می گیرد .در این ارزشیابی رشد میزان یادگیری هردانش آموز مورد نظر است و همچنین فعالیت تلاش فردی و گروهی دانش آموزان منظور می شود . فعالیت خارج از کلاس دانش آموزان بخشی از نمره ارزش یابی مستمر را شامل می شود و ضمناًباید به تفاوتهای فردی فراگیران توجه شود .در پایان برای داشتن یک ارزشیابی توصیفی همراه با یادگیری مؤثر و مفید لازم است که معلمان با اهداف این نوع کار و ابزار و نحوه ی انجام آن آشنا شوند وآنگاه اولیاء را در جریان کار قرار دهند و آنها را توجیه کرد و سپس دانش آموزان را توجیه کرد و در این صورت است که همگی با هم با فکر و توان هم می توانیم راه را تا پایان ادامه دهیم و به نتایج مطلوب برسیم .امیدوارم این مطالعه بتواند به گسترش شناخت انسان آن طور که در موقعیتهای واقعی زندگی روزمره اش رفتار می کند کمک نماید.برای ادامه اینجا بروید.

یادگیری همیاری

مقدمه

      انسان عمدتاً (طبیعتاً) اجتماعی آفریده شده است و زندگی او بدون همکاری و همیاری بی معنی است. از این رو بسیاری از مطالب را در جمع می آموزد. همیاری یکی از رویکردهای تدریس است که دانش آموزان را درگیر خود آموزی و مسئولیت پذیری و تلاش و کوشش می کند. در این رویکرد از یادگیری فرصت هایی پدید می آید که یادگیرندگان در موقعیت هایی چون کار گروهی و تعامل چهره به چهره در هم آموزی و انتقال آموخته ها به یکدیگر می کنند.   انسان در تمام طول زندگی خود یاد می گیرد و با یادگیری خود تغییر می کند. بدون یادگیری تطابق و بقاء برای انسان غیر ممکن است. یادگیری نقش اساسی در زبان؛ و عادات نگرش و عقاید در شخصیت. خصایص؛ هم از لحاظ سازگاری و هم از جهت ناسازگاری ایفا می نماید. برای اطلاعات بیشتر اینجا بروید.

با خشونت ھرگز

با خشونت ھرگز
وحید امینايي
دبیر دبیرستان كازرون
سخت آشفته و غمگین بودم ، به خودم ميگفتم : « بچه ھا لال شويد ، بي ادبھا ساكت »
« بچه ھا تنبل و بداخلاقند ، دست كم ميگیرند درس و مشق خود را »
« بايد امروز يكي را بزنم ، اخم كنم و نخندم اصلاً تا بترسند و حسابي ، ھمه از من ببرند »
* * *
خطكشي آوردم ، در ھوا چرخاندم ، چشمھا در پي چوب تنبیه ھر طرف مي غلطید .
« مشقھا را بگذاريد جلو ، زود معطل نكنید »
اولي كامل بود ، خوب ، دومي بدخط بود ، برسرش داد زدم ،سومي مي لرزيد ، خوب گیر آوردم
صید در دام افتاد و به چنگ آمد زود دفتر مشقِ حسن گمشده بود .
* * *
ھمچنان مي لرزيد . « تو كجاييب چه ؟ بله آقا اينجا » اين طرف ، آنطرف نیمكتش را ميگشت 
« به خدا دفتر من گمشده آقا ھمه شاھد ھستند ، ما نوشتیم آقا » ، « پاك تنبل شده اي بچه بد »
« بازكن دستت را ، خط كشم بالا رفت ، خواستم بركف دستش بزنم ، او تقلا ميكرد ، چوب پايین آمد »
ناله سختي كرد ، چون نگاھش كردم ، گوشه صورت او قرمز بود ،
ھقھقي كرد وسپس ساكت شد ، ھمچنان ميگريید .
مثل شمعي آرام ، بيخروش و ناله
* * *
در كنارم خم شد زير يك میز ، كنار ديوار ، دفتري پیدا كرد . « حمدالله » ناگھان
گفت : آقا اينھاش، دفتر مشق حسن ، چون نگاھي كردم خوش خط و عالي بود .
غرق درشرم و خجالت گشتم ، جاي آن چوب ستم بر دلم آتش ميزد .
سرخي گونه ي او به كبودي گرويد .
* * *
صبح فردا ديدم كه حسن با پدرش، با يكي مرد دگر
سوي من ميآيند ، خجل وشرمزده ، د لنگران
منتظر ماندم من تا كه حرفي بزنند ،شكوه اي يا گله اي
يا كه دعواشايد ،سخت در انديشه آنھا بودم
« لطفي بكنید و حسن را بسپاريد به ما » : پدرش بعدِ سلام ، گفت
« چي شده آقا رحمان » : گفتمش
گفت : اين خنگ خدا وقتي از مدرسه برميگشته ، به زمین افتاده ،
بچه سر به ھوا ، يا كه دعوا كرده ، قصه ايساخته است ، زير ابرو و كنار چشمش متورم شده !
دردسختي دارد ، ميبريمش دكتر با اجازه آقا
* * *
« من شرمنده معلم بودم » ، چشمم افتاد به چشم كودك ، غرق اندوه و تأثر گشتم
لیك اين كودك خُرد و كوچك ، اين چنین درس بزرگي مي داد .
بيكتاب و دفتر ، من چه كوچك بودم ، او چه اندزه بزرگ ، به پدر نیز نگفت
آنچه من ازسر خشم برسرش آوردم .
* * *
شده ام « معلم » عیب كار از خود من بود و نميدانستم ، من از آنروز
بعد از آنھم ديگر در كلاس درسم ، نه كسي بداخلاق ، نه يكي تنبل بود
ھمه ساكت بودند ، تا حدود امكان درس ھم ميخواندند .
* * *
او به من ياد آورد ، اين كلام از مولا (ع)
كه ھنگامه ي خشم ،
نه به فكر تصمیمي ، نه به لب دستوري ، نه كنم تنبیھي ، يا چرا اصلاً من عصباني باشم ؟
با محبت شايد ، گرھي بگشايیم ، با خشونت ھرگز !
* * *
قال علي(ع)
شده الغضب تغیرالمنطق و تقطع ماده الحجه و تفرق الفھم
خشم شديد ، چگونگي گفتار را تغییر ميدھد ، اساس استدلال را به ھم ميريزد ، تمركز فكر را از
میان ميبرد و فھم آدمي را پراكنده ميسازد .

وسایل کمک آموزشی

چكيده

پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير وسايل كمك آموزشي در يادگيري بر روي 64 نفر از دانش آموزان دورة راهنمايي انجام شد و جهت گردآوري داده ها يك پرسشنامة 18 سئوالي محقق  ويژة معلمان و يك پرسشنامة 16 سئوالي ويژة دانش آموزان دورة راهنمايي تهيه شده و پس از اجرا نتايج نشان داد كه 77% دانش آموزان استفاده از وسايل كمك آموزشي را بر پيشرفت تحصيلي خود موثر دانسته اند و همچنين 94% معلمين استفاده از وسايل كمك آموزشي را در افزايش يادگيري دانش آموزان موثر دانسته اند. برای ادامه ی مطلب اینجا بروید.

کارگاه آموزش مقاله نویسی

برای دریافت فایل اینجا بروید.

Gallery


Who's Online

ما 26 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم


بهبود کیفیت زندگی  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

آخرین اخبار

تماس با ما


ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید