رفاه و سالمندان

مقايسه سلامت عمومي سالمندان مقيم/ غير مقيم سراي سالمندان

چكيده:

هدف: تحقيق حاضر با هدف مقايسة سلامت عمومي وشاخصه هاي آن در سالمندان مقيم و غيرمقيم سراي سالمندان انجام شد.

روش بررسي : مطالعه از نوع مقطعي مقايسه اي و شركت كنندگان در پژوهش شامل 254 سالمند ( 127 نفر مقيم سراي سالمندان و 127 نفر مقيم جامعه ) بودند. شركت كنندگان به شيوة نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند و (GHQدر هر گروه 83 زن و 44 مرد به تناسب سهم جنسيت در جامعه قرار گرفتند . مقياس سلامت عمومي ( 28 كه در برگيرنده سلامت عمومي و چهار خرده مقياس اضطراب، افسردگي، نشانه هاي جسماني، و كاركرد اجتماعي  از آزمون هايt  و تحلیل واریانس براي جمع آوري اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت.

يافته ها: نتايج نشان داد ميانگين نمرات سلامت عمومي سالمندان مقيم سراي سالمندان از ميانگين نمراتسالمندان مقيم جامعه بيشتر (نمره بالا نشانه سلامت روان پايين ) بود و تفاوت مشاهده شده در ميانگين ها برايسلامت عمومي و زيرمقياس هاي نشانه هاي افسردگي و جسماني و اختلال در كاركرد اجتماعي از لحاظ آماريمعنادار به دست آمد. اختلال در كاركرد اجتماعي زنان مقيم آسايشگاه بيشتر از مردان بود.

نتيجه گيري: يافته هاي پژوهش، حاكي از آن است كه سالمندان مقيم سراي سالمندان درمقايسه با سالمندان مقيمجامعه نشانه هاي افسردگي، جسماني و اختلالات كاركرد اجتماعي بيشتري را تجربه مي كنند. از سويي گسترشمؤسسات نگهداري سالمندي درآينده غيرقابل اجتناب است بنابراين، توجه هرچه بيشتر به شرايط محيط زندگيسالمندان مقيم مؤسسات ضروري به نظر ميرسد.برای اطلاعات بیشتر اینجا بروید.

كليد واژه ها: سالمندان، سلامت عمومي، نشانه هاي افسردگي، نشانه هاي جسماني، اضطراب، كاركرد اجتماعي

رفاه اجتماعي و عوامل موثر بر آن مطالعه موردي شهر تهران

چكيده

نوشتار حاضر به بررسي يكي از مهمترين موضوعات اجتماعي با عنوان ميزان برخورداري از رفاه اجتماعي در بين شهروندان تهراني مي پردازد، به لحاظ نوع روش تحقيق، نوشتار حاضر از نوع تحقيقات رابطه اي است كه در آن به شناسايي روابط و برهمكنش متغيرها بر يكديگر پرداخته مي شود. براي رسيدن به اهداف تحقيق از دو روش اسنادي و ميداني (پيمايشي) استفاده شد. درتدوين چارچوب نظري از نظريات روانشناسان اجتماعي و جامعه شناسان استفاده شد و مجموعه اين نظريه هاي به ما بيان مي كنند كه رفاه داراي ابعاد متفاوتي است كه اين ابعاد از مسائل فردي وروانشناختي شروع شده و به مسائل كلان سياسي و اقتصادي در حوزه عملكرد مسئولان ختم مي شود . جامعه آماري تحقيق شامل افراد 15 تا 65 سال ساكن شهر تهران است و حجم نمونه آن برطبق فرمول كوكران 385 نفر است . نتايج نشان مي دهد كه ميزان برخورداري از رفاه در بين 26 درصددر حد كم و خيلي كم است/ از پاسخگويان و در مقابل در بين 7/19درصددر سطح بالا و در نهايت در بين 54 درصد از پاسخگويان احساس رفاه اجتماعي در سطح متوسط است . اما عوامل تبيين كننده،رفاه  بر طبق مدل رگرسيوني نشان مي دهد كه متغيرهاي " اعتماد به كارايي مسئولان (با ضريب 24%)، دينداري (با ضريب %18)پايگاه اقتصادي و اجتماعي افراد (با ضريب 13 %)،احساس عدالت / اجتماعی با ضریب 12% ، داراي تأثير مثبت(مستقيم) بر ميزان رفاه اجتماعي در بين افراد هستند، ، تقدير گرايي (با ضريب 15 % اما متغيرهاي " احساس بيگانگي اجتماعي (با ضريب %38داراي تأثير كاهنده بر ميزان رفاه اجتماعي مي باشند. در مجموع، متغيرهاي مذكور توانسته اند 40درصد از تغييرات متغير احساس برخورداري از رفاه اجتماعي را تبيين كنند . و به عبارت ديگر، ايننتيجه نشان مي دهد كه 40 درصد از ميزان احساس برخورداري از رفاه اجتماعي تابع متغيرهاي مذكور است. برای اطلاعات بیشتر اینجا بروید.

واژه هاي كليدي: رفاه اجتماعي، اعتماد به مسئولان، احساس عدالت، روحيه مادي گرايي، احساسبيگانگي اجتماعي و تقديرگرايي

بررسي رابطة بين حمايت اجتماعي و سلامت روان

طرح مسئله: پژوهش حاضر، با هدف بررسي جامعه شناختي رابطة حمايت اجتماعي با سلامتروان و نيز شناسايي ارتباط بين جنسيت، طبقة اجتماعي، و دين داري با ميزان حمايت اجتماعيبه انجام رسيده است.

روش: روش تحقيق، پيمايش و ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامة خود اجرا بوده است. بااستفاده از شيوة نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب، از بين تمامي دانشجويان دانشگاه مازندراندرمقطع كارشناسي، تعداد 400 نفر به عنوان نمونة آماري انتخاب شدند. به منظور سنجش سلامت روان و حمایت اجتماعی به ترتیب از آزمونهایزيمت و 25 SCL- استفاده شدهاست.

يافته ها: بر اساس نتايج تحقيق، سلامت روان دانشجويان پسر بهتر از دختران بوده و رابطة مستقيمو معناداري بين ميزان حمايت اجتماعي و سلامت روان مشاهده شده است. اين در حالي است كهبين سلامت روان با ميزان دين داري و طبقة اجتماعي رابطة معنا داري مشاهده نشده است. علاوهبر اين، دانشجويان دختر، دانشجويان متعلق به طبقات اجتماعي بالاتر، و دانشجويان دين دارتر،حمايت اجتماعي بالاتري را ادراك و گزارش كرده بودند. نتايج تحليل رگرسيون چند متغيره نيزنشان د اد كه حمايت اجتماعي و جنسيت اثرات مستقيمي بر سلامت روان داشته اند، در حالي كهطبقة اجتماعي و دين داري از طريق افزايش ميزان حمايت اجتماعي ادراك شده، اثرات غيرمستقيمي بر سلامت روان دانشجويان گذاشته اند.

نتايج: ضروري است تا سياست گذاران حوزة سلامت روان، با تمركز بر شيو ه هاي ارتقاء حمايت اجتماعي و باورهاي ديني، توجه ويژ ه اي به بهداشت روان در بين زنان و افراد طبقات پايينتراجتماعي نمايند. برای اطلاعات بیشتر اینجا بروید.

كليد واژه ها: جنسيت، حمايت اجتماعي ادراك شده، دين داري، سلامت روان

راهنمای سلامت سالمندان

قدمه

افزايش ميزان تولد كودكان و كاهش مرگ و مير انسان هابه دليل بهبود وضعيت بهداشتي و درماني درچند دهه اخيرسبب افزايش تعداد سالمندان در جهان گرديده است . بهدنبال افزايش جمعيت سالمندان، محققين و متخصصين بهاهميت توجه به وضعيت درمان و سلامتي آنان و فراهمآوردن امكانات لازم براي خدمات ويژه در اين زمينهپي برده اند . آمار و اطلاعات منتشر شده از سوي مؤسسهملي سالمندان آمريكا ( 2006 ) نشان مي دهد كه در جهانحدود 500 ميليون نفر بالاي 65 سال و بالاتر وجود داردكه پيش بيني مي گردد اين رقم تا سال 2030 به يكميليارد نفر خواهد رسيد.سالمندي و پير شدن پديده اي شگفت آور است .آن چنانشگفت آور كه نمي توانيم باور كنيم روزي ب ه سراغ همه ماخواهد آمد . دليل آن اين است كه تحولات دوران جواني بهسالمندي چنان تدريجي است كه هيچگاه اين تحولات قابلحس كردن نيست.سالمندي در حقيقت فرايندي است طبيعي كه نمي توان ازآن جلوگيري كرد و هيچ دليلي براي نگراني از اين پديدهوجود ندارد . با مراقبت هاي مناسب مي توان از عمر طولانيلذت برد و پيري سالم و با نشاطي را همراه داشت و ازهجوم بيماري و ضعف در امان بود . در اين مقاله سعي شدهاست به نكاتي كه مي تواند در اين زمينه مؤثر باشد اشارهشود. برای اطلاعات بیشتر اینجا بروید.

چگونه مراقب سلامت سالمندان باشیم ؟

 شاید برای شما هم پيش آمده باشد که به ملاقات مادر پير خود رفته ايد و به محض باز کردن در يخچال،ناگهان با منظره ای مواجه می شويد که تا پيش از اين توقع آن را از مادرتان نداشتيد چون با تعجب می بينيدکه همه خوردنی های داخل يخچال خراب و فاسد شده اند اما واقعا چه اتفاقی برای مادر سالخورده تان افتادهکه يخچال هميشه مرتب او به اين وضع افتاده است؟ اين سناريويی است که معمولا برای فرزندانی که پدرو مادر سالخورده دارند رخ می دهد. زيرا افرادی که مدت طولاتی تری عمر می کنند در عوض کيفيت زندگی آنها با بالا رفتن سن، افت کرده و ديگر قادر نيستند به شکل قبل از خودشان مراقبت کنند. بسياری از فرزندانبزرگسال با نگرانی اين سوال را می پرسند که برای پدر و مادر سالخورده خود چه کار می توانند بکنند؟ آنهاتصور می کنند که تنها خودشان با اين دغدغه روبه رو هستند اما انجمن ملی مراقبت از سالمندان در آمريکابرآورد کرده است که حدود ۶۶ميليون نفر در جهان در سال های طلايی عمر خود به نحوی مشغول مراقبتو نگهداری از يک فرد سالخورده هستند. به گزارش شبکه ای بی سی، برخی از دغدغه ها و سوال های اصلیفرزندانی که از سالمندان مراقبت می کنند شامل موارد ذيل می شود که عمل به برخی از توصيه های مطرح شدهدر اين گزارش می تواند برخی از اين دغدغه ها و نگرانی ها را به حداقل برساند. برای اطلاعات بیشتر اینجا بروید.

Gallery


Who's Online

ما 9 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم


بهبود کیفیت زندگی  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

آخرین اخبار

تماس با ما


ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید